Tuesday 30 May 2017

Προκήρυξη προγράμματος Μεταπτυχιακού της Σχολής Καλών Τεχνών στην ΦλώριναΤρίτη 30 Μαΐου 2017 - Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μεέδρα τη Μυτιλήνη σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών τηςΣχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώριναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 νέο Διατμηματικό και Δι-ιδρυματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία καιΤέχνη» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη.Αντικείμενα του διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών καιφοιτητριών: α) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνιακών και καλλιτεχνικώνπαρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών ομάδων σε κρίση ή/καιαντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις, β) στην απόκτησηειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην κοινωνική εμψύχωση, την κοινωνικήδιαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεωνκαι άλλων συλλογικοτήτων, γ) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στηνσυνεργατική και την συμμετοχική μεθοδολογία, και δ) στον σχεδιασμό και την υλοποίησηκαινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Οι απόφοιτοι/ες θαμπορούν να εργαστούν σε δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης,κοινωνικής διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης.Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης γιατην παρακολούθηση μαθημάτων, και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακήςδιπλωματικής εργασίας ή την τεκμηρίωση ενός καλλιτεχνικού έργου.

> Προθεσμία Υποβολής 15 Αυγούστου 2017ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τωνμαθημάτων του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακήςεργασίας καθώς και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων κατά τα ειδικότεραοριζόμενα στην υπ’ αρ. 838/30.12.2016 Απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ18/13.01.2017, τ. Β ́) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3685/2008, όπωςισχύει σήμερα.Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.Το Α ́ εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2017.Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και β) σεπροφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίεςκαι ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων καιΤεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγώνιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει τη διαδικασία, τακριτήρια επιλογής των υποψηφίων, την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων καιεπικυρώνει την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 4 του Ν. 3685/08, όπως ισχύει. (ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ)Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.800,00 €,τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις,700,00 € κατά την εγγραφή και 700,00 € κατάτην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών και 400 Ευρώ με την έναρξη τηςΜεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην αρχή του τρίτου Εξαμήνου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοιγια το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» είναι:
1. Αίτηση προς το Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Δύο συστατικές επιστολές
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, (εάν υπάρχουν)
8. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
9. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
12. Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την κρίση της ΕΔΕ για το σύνολο ή μέροςτων υποψηφίων.

Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τηνγνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερηάποψη.Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει ναυποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ.Σε φοιτητές/τριες είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολήδιδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφασητων αρμοδίων οργάνων. Η εργασία αυτή θα έχει ως αντικείμενο: διοικητικές, ερευνητικές,καλλιτεχνικές ή άλλες οργανωτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη».

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τη Γραμματείατου Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, υπόψη κυρίου Ευστράτιου Μπουλμπούλη (τηλ. επικοινωνίας 22510-36525 και fax: 22510-36509, e-mail: sboul@aegean.gr το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2017 (15/07/2017, σφραγίδαταχυδρομείου).

Browse by keyword / Βρείτε αυτό που ψάχνετε

Activism Amfissa An Athenian Outsider Andros Animation & Comics Antiparos Art Fairs Art Therapy ArtMarket Athens Auctions Audio/Video Australia Awards Books&Manuscripts Call for entries & Competitions Ciné qua non Cinema Collage Collectives Columnists: www treasures Commentary & Documentation Conferences CulturalContent/Tourism Cyprus DESIGN Digital Art DJs Documentary EDITO ElefsisCultureCapital ENGLISH Fashion Festivals & Biennales Florina Fundraising Gastronomy Halkida Iconography Ioannina Jewllery Lesvos LGBTQI+ Lifestyle London Calling Loutraki Multimedia & Installations Art Museums Myconos Naxos News Opera Party Performance Printmaking Projects Restoration/Συντήρηση Rethymnon Retrospective Sculpture & Ceramics Shqipëri Sikinos StreetArt Symposiums Syros Tattoo Teri Paschos textileArt Thessaloniki US Venue Virtual Watercolor whoISwho Workshops & Masterclasses Αγρίνιο Αίγινα Αίγιο Αλεξανδρούπολη ΑΝΑΦΗ ΑνδριανήΤζίμα Άνδρος ΑΝΤΙΚΑ Αντίπαρος Απόψεις ΑΠΟΨΗ Άργος Αρχαιολογία Αρχιτεκτονική Βέροια Βόλος Γειτονιές Δελφοί ΔΗΜΗΤΡΙΑ Δημοπρασίες Διαλέξεις/ΔημόσιεςΣυζητήσεις Δίον-Λιτόχωρο Δράμα Έβρος Εγκαίνια Έδεσσα Ειδικά Θέματα ΕικαστικέςΔράσεις Εκδηλώσεις Εκθέσεις Εκπαίδευση ΕΛΕΥΣΙΝΑ Επίδαυρος Έρευνα Ζάκυνθος Ζωγραφική Ηράκλειο Θέατρο Θρησκεία Ιδρύματα Ιεράπετρα Ιστορία Ιστορίες για γάτες ΙΩΑΝΝΙΝΑ Καβάλα Καλαμαριά Καλαμάτα Καλλιγραφία Καστελλόριζο Καστοριά Κέρκυρα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Κίμωλος Κοζάνη ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ Κρήτη Κως Λάρισα Λέσβος Λευκάδα Λήμνος Λόγος Λύκειον Ελληνίδων Μεσολόγγι Μουσική Ναύπακτος Ναύπλιο Νεκρολογία ΞΑΝΘΗ Ξεναγήσεις Ολυμπία Ορεστειάδα Παιδαγωγικά Παιδιά Πάρος Παρουσιάσεις Πάτμος Πάτρα ΠεριΟινουΣκιας Πόρος Πρόσωπα Προσωπικότητες Ρόδος Σάμος Σαντορίνη Σκηνογραφία Σκιάθος Σπέτσες Στήλη Άλατος Στυλ & Εποχές Συλλογές Συναυλίες Συνέντευξη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τέχνες Τέχνη Τεχνολογία Τζια ΤΗΝΟΣ Τρίκαλα Τρίπολη ΥΔΡΑ Υποτροφίες Φλώρινα ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Φωτογραφία Χαλκίδα Χανιά Χειροτεχνίες Χίος Χορηγίες Χορός Ψηφιδωτό Ψυχολογία Ψυχολογία στην καθημερινότητα